Openbare brief Eppink aan minister Schippers en reacties daarop

Tags

, , , , , , , , , , , , , ,

Op 11 december 2013 heeft de heer Eppink een Openbare brief geschreven aan mevr.Schippers, minister van VWS. Op 13 Februari 2014 stuurt drs.G.G.J.Klein Ikkink, directeur Zorgverzekeringen een antwoord, welke hieronder is te downloaden.

De reactie van de heer Eppink op het nietszeggende schrijven van het Ministerie van VWS geef ik hieronder integraal weer. De inhoud spreekt voor zich:

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
t.a.v. Directeur Zorgverzekeringen
Drs. G.G.J. Klein Ikkink,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag

Betreft: vergoeding PTED, uw brief dd. 13 februari ‘14
Kenmerk: 184043-115481-Z

Nijmegen, 19 februari 2014

Geachte heer Klein Ikkink,

Hartelijk dank voor uw reactie!
Omdat deze op enkele punten correctie behoeft, zal ik betreffende alinea’s afzonderlijk behandelen.

2e alinea
In 2002 stelde CVZ -a.g.v. het Smits-Peerbooms-arrest- vast dat de endoscopische herniaoperatie Internationaal (dus ook nationaal) gebruikelijk is. Alle PTED operaties werden dan ook vergoed, zowel in binnen- als buitenland.
Op oneigenlijke én onwetenschappelijke gronden -één telefoontje van verklaard tegenstander prof. Peul (behorende tot de concurrerende beroepsgroep neurochirurchen), waarin deze de PTED-methode als ‘inferieur’ bestempelde- bleek voldoende voor CVZ om daar in 2006 plots van af te wijken, waarna de PTED niet meer door Nederlandse zorgverzekeraars werd vergoed, op incidentele coulanceoverwegingen na. Verstaat u dat onder ‘medisch-wetenschappelijke gegevens met een zo hoog mogelijke bewijskracht’? Of is het ‘gewoon’ broodnijd, waar CVZ aan toegeeft…

Echter, in zowel het Smits-Peerbooms arrest van 12 juli 2001, als het ASR-arrest van 11 december ’12 wordt onomwonden gesteld dat de ‘stand van wetenschap en praktijk’ geen vrije interpretatie voor binnenlands gebruik van CVZ toelaat, waar resp. het Europese en A’damse Hof in beide gevallen nadrukkelijk en ondubbelzinnig heeft beslist dat het criterium ‘stand van Internationale wetenschap en Internationale praktijk’ gehanteerd dient te worden. Daaruit kan geconcludeerd dat het CVZ zich buiten de wet stelt, en zolang dat het geval is Nederland door het Europees Hof tot de orde kan worden geroepen, als het Ministerie van VWS daar zelf geen actie toe onderneemt. Wat tot heden het geval is, ondanks meerdere verzoeken daartoe, dus VWS in deze zin verwijtbaar.
Graag zou ik van u vernemen waarom CVZ -met instemming van VWS- sinds 2006 de Europese regels mag overschrijden, alsmede of en wanneer u het CVZ hierin wilt corrigeren.
Tevens verwijs ik u voor e.e.a. graag door naar http://www.herniaoperaties.com voor het artikel ‘Het ‘Basispakket Zorgverzekeringen’ uitgelegd door het CVZ ‘, alsmede het NO-rapport, en de beide, de stand der internationale wetenschap en internationale praktijk bepalende arresten.

Dat mijn vrouw ‘redelijkerwijs op die zorg was aangewezen’ bewijst de beargumenteerde doorverwijzing -zwart op wit- van de behandelend chirurg, waar deze geen enkel alternatief meer zag, wat zonder de PTED-techniek vrijwel zeker zou leiden tot uitvalverschijnselen en rolstoelgebruik. Alleen een zorgverzekeraar die -onder auspiciën van VWS- op de stoel van de behandelaar plaatsneemt komt tot andere conclusies, maar die hebben niets met gezondheidszorg van doen.
En dat de PTED ‘doelmatig’ was bleek nog dezelfde dag van de PTED-operatie, toen mijn vrouw -na 3/12 jaar de heftigste pijnen en vergeefse behandelingen te hebben moeten ondergaan- ineens van de pijn verlost bleek, en na één week haar voormalige leven weer kon oppakken. Niet alleen mijn ervaring, maar tevens die van inmiddels ruim 1.800 door rugkliniek Iprenburg geholpen patiënten, naast >10.000 ex-patiënten van Alpha Klinik München. Patiënten die dankzij VWS, CVZ en Zorgverzekeraars in ander geval willen en wetens tot een levenslange lijdensweg zouden zijn veroordeeld. Dit nog los bezien van de vele -mede dankzij de nationale stand van wetenschap en praktijk- onbehandelbare / uitbehandelde patiënten die nog niet geholpen zijn, of niet als zodanig worden onderkend, of financieel onvermogend zijn de PTED-behandeling te ondergaan.
Hoe ‘doelmatig’ acht u 3 ½ jaar vergeefse behandelingen, naast een veelvoud van de PTED-kosten, een maatschappelijke uitval van maanden, en een gederfd levensgeluk van jaren?
Op welke grondwettelijke basis stoelt u de medewerking van VWS aan een lijdensweg voor duizenden patiënten die een aantoonbaar effectieve behandeling als de PTED wordt onthouden (de facto te beschouwen als een misdaad tegen de menselijkheid), en waarbij dus sprake is van schending van het EVRM en/of Handvest van Grondrechten van de Europese Unie?

3e en 4e alinea
De ‘onderzoeken’ van CVZ voor wat de PTED betreft blijken in praktijk niet alleen selectief (lees: het belang van neurochirurgen o.l.v. prof. Peul alsmede de zorgverzekeraars dienend), maar blinken tevens uit door misleiding, partijdigheid, onzorgvuldigheid, willekeur, haastig broddelwerk, en staan haaks op gelijkberechtiging. Daarvan getuigt (wederom) het jongste CVZ-advies. Mijn eerdere brief alsmede genoemde site geven daar eveneens uitsluitsels over, maar desgewenst kan ik u de argumenten daartegen gebundeld doen toekomen. Dat CVZ hierbij sturend tewerk gaat blijkt uit de aanstelling van prof. Peul cs. Afkomstig uit een met de PTED concurrerende beroepsgroep van neurochirurgen, en verklaard tegenstander van de PTED. Zijn laatste ‘onderzoek’ ligt dan ook geheel in het verlengde van zijn eerdere ‘onderzoeken’. Tussen aanhalingstekens, want al even ondeugdelijk, eenzijdig en partijdig, een ‘Stapelonderzoek’ waardig.
Laat CVZ neurochrirugische technieken als de MED / MTD -laat staan de effectiviteit van de open-rug-techniek- onderzoeken en beoordelen door PTED-specialisten? Ook u weet wel beter.
Graag zou ik van u vernemen waarom de MED wel werd en nog steeds wordt vergoed terwijl ze evenmin aan de PTED-criteria voor de ’stand der wetenschap en praktijk’ voldeed, en nog steeds niet voldoet. Als niet-endoscopische techniek die voor het neurochirurgisch gemak door CVZ wel endoscopisch is verklaard.
Al heeft CVZ daar recent een doorzichtige draai aan gegeven, door de PTED niet als ‘doorontwikkeling’ te verklaren, en de MED wel (de MTD werd helemaal buiten beschouwing gelaten). Een absurde conclusie, waar juist de PTED staat voor doorontwikkeling, en de -minder succesvolle, zoals ook door Amerikaans onderzoek aangetoond- MED niet. Ook het conservatieve (lees: afwachtende) beleid van prof. Peul is door wetenschappelijk onderzoek op losse schroeven gezet, maar daar rept. CVZ al evenmin over.
Notabene wordt met het jongste CVZ-advies nog eens bevestigd dat er t.o.v. 2006 geen nieuwe informatie bekend is, en dus ook geen nieuw standpunt nodig is, wat de vraag doet rijzen waarom zowel de PTED als de MED dan plots wel in een ander -de vooringenomenheid van CVZ dienend- licht worden gesteld.
Ook het NO-rapport stelde de groep gedupeerden op alle punten in het gelijk, maar de daarin gestelde vragen bleven door CVZ onbeantwoord, terwijl het rapport terzijde werd gelegd.
In het kader van dat NO-onderzoek berichtte CVZ nog in 2010, dat alle endoscopische herniaoperaties (MED, MTD en PTED) bij de beroepsgroep in NL ter discussie stonden. En nu, terwijl er geen nieuwe informatie beschikbaar is, geldt dat voor de MED -na een lobby van de neurochirurgen- ineens niet meer. Al evenmin is de MTD in het onderzoek meegenomen, terwijl CVZ beweert naar alle endoscopische herniaoperaties een ‘literatuurreview’ te hebben laten uitvoeren. Noemt u dit een grondig onderzoek?

Dit zijn dus de maten waarmee CVZ meet om onder de dekmantel ‘onderzoek’ (een ‘onderzoek’ dat aantoonbaar op vrijwel alle punten onvolledig is en als bewijs mank gaat!) cirkelredeneringen rond te krijgen, en zorgverzekeraars alsmede de NVvN van dienst te zijn. Waar VWS kennelijk genoegen mee neemt, maar aan het Europese Hof en Ned. rechters zijn ze niet besteed, zoals is gebleken, en nog zal blijken.

5e alinea
Op voorwaardelijke toelating -zo dat al geschiedt, indachtig de gang van zaken bij CVZ- kunnen wij, alsmede de inmiddels bijna 700 personen tellende groep door VWS, CVZ en Zorgverzekeraars gedupeerden, en de vele zgn. ‘onbehandelbare’ / ‘uitbehandelde’ patiënten die onvermogend zijn de PTED te betalen, niet wachten. Het biedt immers geen enkele garantie tot feitelijke toelating.
Wij hebben ruim zes jaar geleden een rechtszaak tegen Menzis aangespannen, dus tegen een zorgverzekeraar die wel premies (onder meer t.b.v. voetbalclubs en skyboxen) int, maar strikt noodzakelijke zorg weigert te vergoeden, en processen traineert omdat ze -paradoxaal genoeg zowel in tegenstelling tot het belang van, als met (ongewild, en voor betere doeleinden bestemde) financiële hulp van dezelfde cliënten- eindeloos door kan procederen. Zolang VWS geen actie richting CVZ onderneemt, worden PTED-patiënten volstrekt onnodig met jarenlange rechtszaken belast.
Vanuit de groep gedupeerden zijn zowel individuele als class actions te verwachten, maar dit zou allemaal niet nodig hoeven te zijn als VWS haar werk naar behoren zou verrichten, en CVZ niet boven de wet zou stellen, maar grondig zou controleren en corrigeren. Naar Europese normen en regels, waaraan ook ons land zich heeft verbonden, en niet alleen in theorie. Aan u de keuze of we hier in een beschaafd land of in een bananenrepubliek mogen leven.

Graag zou ik op de vetgedrukte vragen van u een reactie ontvangen.
In afwachting van uw bericht.

Met vriendelijke groet,

Willem Eppink
Louiseweg 2
6523 NB Nijmegen

ReactieMin.VWS1

pagina 2

pagina 2

Advertisements